سخن مدیر عامل:
مفهوم سرمایه گذاری با توجه به کمبود منابع مالی در شرایط اقتصادی جامعه امروز و نیاز به کسب درآمدهای پایدار  در شهرداری کرمان می تواند به عنوان یک بازوی توانمند در مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد مبحث سرمایه گذاری در شهرداری کرمان با حمایت شورای اسلامی شهر و شهردار بایستی از یک موضوع فرعی به یک موضوع اصلی تبدیل گردد و نگاه به سرمایه گذاری در مجموعه شهرداری باید تغییر کند در گذشته به سرمایه گذار به عنوان پیمانکار نگاه می شد این درحالیست که سرمایه گذار شریک مالی شهرداری است و جایگاه ارزنده ای دارد. جذب سرمایه گذار در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی بصورت شفاف و در اتاق شیشه ای انجام می شود تا همه سرمایه گذاران دسترسی لازم به فرصت های سرمایه گذاری را داشته باشند .
به امید آن روز
عبدالهادی طاهری