با توجه به اهمیت پایش تصویری در شهرکرمان فراخوان شناسایی سرمایه گذار در خصوص این موضوع انجام شد و درحال حاضر جهت اجرا در شورای سرمایه گذاری سازمان در حال بررسی می باشد.