باهدف کاهش بار ترافیکی ناشی از جایگاه های سوخت رسانی در شهر کرمان تاکنون بیش از 70 نقطه جایگاه سوخت تک سکو جانمایی و جهت اخذ مجوز از شورای ترافیک توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در حال بررسی و انجام می باشد.